Hướng Đạo Là Gì?

Hướng Ðạo là một phong trào giáo dục cho trẻ em. Phong trào H.Ð. dùng phương pháp hàng đội tự trị và sinh hoạt ngoài trời với những cuộc họp đoàn, trại, trò chơi, các chương trình đẳng hiệu, chuyên hiệu, cấp hiệu, để các em thành một người hữu ích, có lòng yêu nước, trung tín, thật thà, vui tươi, luôn luôn nêu cao tinh thần giúp ích tha nhân.

Lời Hứa Hướng Ðạo

Em (Tôi) xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:

Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ Quốc và Quốc gia tôi.

Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào,

Tuân theo Luật Hướng Đạo.

10 Ðiều Luật Hướng Ðạo

Hướng Ðạo Sinh(H.Đ.S.)

1. H.Đ.S trọng danh dự ai cũng có thể tin lời nói của H.Đ.S.

2. H.Ð.S. trung thành với Tổ quốc, cha mẹ, và người cộng sự.

3. H.Ð.S. giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.

4. H.Ð.S. là bạn của tất cả mọi người và coi các H.Ð.S. khác như anh em ruột thịt.

5. H.Đ.S lễ độ và liêm khiết.

6. H.Ð.S. thương yêu các sinh vật.

7. H.Đ.S vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện bác.

8. H.Ð.S. vẫn vui tươi khi gặp khó khăn.

9. H.Ð.S. cần kiệm của mình và của người.

10. H.Đ.S trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.